Karleby Fiberförening

Kallelse till årsmöte för Karleby fiber ekonomisk förening måndagen den 17 augusti i Persgården kl 19.00

Den ekonomiska föreningen kommer ha ordinarie årsmöte för 2019 enligt punkt 15 i föreningens stadgar. Styrelsen har sedan planerat att ha ett extra årsmöte senare i år för att avsluta föreningen och fördela föreningens överskott.
Pga. coronapandemin och folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi försöka hålla årsmötet utomhus om vädret tillåter. Är det någon som pga. pandemin eller annan anledning inte vill/kan komma så kan ni få alla årsmöteshandlingar i brevlådan, kontakta oss i sådana fall.

§ 15 Årsstämma
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelsens ordförande.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande.
 15. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson - 076 301 41 32

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiberförening


2019-11-07

Uppdatering om fibern i Karleby

Vi har fått inbetallt halva summa för försäljningen av fibernätet från Vänerenergi och vi har betalat den till Elektronikhuset som installerade fibern åt oss. I mitten på november kommer en slutbesiktning av nätet ske och sedan kan vi sälja nätet helt och hållet. Föreningens ekonomi ser god ut och om det inte blir väldigt mycket återställning kommer vi kunna betala tillbaka del av insatsen.

Markåterställning efter fibergrävningen

Nu när fiberutbyggnaden är klar så ska föreningen titta på återställning av grävsträckan. Ska stenar bort behövs det mera matjord osv. Fiberföreningen kan bara ordna med återställning där fibernätets stamnät går fram inte med grävning som du utfört själv i din trädgård. Kontakta Jan Larsson eller skicka e-post till info@karlebyfiber.se om var du tycker det behövs återställning så ska föreningen undersöka det. Vi kommer bara återställa de platser vi får information om.

Utbetalning av markersättning

Fiberföreningen har nu skickat utbetalningar av markersättning enligt listan nedan. Pengarna borde vara på ert konto på fredag men det kan dröja en till två bankdagar. Kontrollera gärna att ni mottagit utbetalningen. Markersättningen betalas ut där fibernätet går vidare till en annan fastighet via din fastighet eller där nätet i framtiden kan passera via din fastighet om någon mer ansluter sig till nätet. Markersättningen beräknas som 3 kr per meter minimum 1200 kr sedan tillkommer moms.

Fastighet M KR
1 Karleby 1:6 509 1909
2 Karleby 1:3 608 2280
3 Karleby 4:1 177 1500
4 Karleby 11:1 64 1500
5 Karlebygård 739 2771
6 Karleby 3:4 58 1500
7 Karleby 7:1 411 1541
8 Hindsberg 11:1 82 1500
9 Hindsberg 2:5 362 1500
10 Karleby 12:1 38 1500
11 Karleby 1:10 56 1500

Summa: 19001 kr

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning Styrelsen Karleby Fiber ekonomisk förening


Karleby Fiber ekonomisk förening 2019-06-17

Daniel från Fastbit kommer och informerar 24 juni kl 18.00 i Persgården

Daniel från Fastbit som var hos oss och informerade i våras, erbjöd sig att komma och informera igen när fiber blivit installerad. Nu har ca hälften av medlemmarna fått fibern inkopplad så vi har bjudit in honom igen. Han kommer att ge installationsråd och prata om de olika lösningarna för internet TV och telefoni som vi får via fibernätet.

Markåterställning efter fibergrävningen

När alla fastigheter fått fibern installerad och vi vet att det inte finns risk för att man behöver gräva upp fiberkabeln. Så ska föreningen titta på återställning av grävsträckan. Ska stenar bort behövs det mera matjord osv. Fiberföreningen kan bara ordna med återställning där fibernätets stamnät går fram inte med grävning som du utfört själv i din trädgård. Kontakta Jan Larsson om du tycker det behövs återställning så ska föreningen undersöka det.

Medlemmars bankuppgifter

Vi saknar blanketten med bankuppgifter från några medlemmar. De som vi saknar uppgift från får en blankett tillsammans med detta informationsbrev. Lämna denna i Jan Larssons brevlåda. Vi samlar in nummer på bankkonton från alla medlemmar så att det blir enklare att betala ut eventuellt överskott från den ekonomiska föreningen och markersättning när det blir aktuellt. Utbetalningarna kan dra ut på tiden men vi vill vara redo när det blir aktuellt.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiber ekonomisk förening


Bankblankett

2019-04-10

Blåsning av fiber

Vi har nu fått nytt besked från Elektronikhuset att de planerar att komma och börja blåsa in fiber i de nergrävda slangarna vecka 16 (15 april). Vi har inte fått någon exakt tidsplan från Elektronikhuset. När fiberblåsningen görs så behöver tekniker från Elektronikhuset komma in i ert hus dagtid för att installera fiberkonverterare i huset. Vi har lämnat en kontaktlista till Elektronikhuset med telefonnummer till alla medlemmar så de kan komma att kontakta er om när installationen kan ske.

Markåterställning efter fibergrävningen

Vi planerar att köpa in grus och matjord och återställa där fibern gått fram men först så måste jorden sjuka tillbaka och det behöver regna ett par gånger innan vi kan göra det.

Utbetalning av markersättning

Vi saknar blanketten med bankuppgifter från några medlemmar det skulle vara bra om vi får in den. Har ni förlorat blanketten finns den på hemsidan ( www.karlebyfiber.se ) Vi samlar in nummer på bankkonton från alla medlemmar så att det blir enklare att betala ut eventuellt överskott från den ekonomiska föreningen och markersättning när det blir aktuellt. Utbetalningarna kan dra ut på tiden men vi vill vara redo när det blir aktuellt.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiber ekonomisk förening


2019-03-21

Blåsning av fiber

Vi har nu fått ett besked från Elektronikhuset att de planerar att komma och börja blåsa in fiber i de nergrävda slangarna vecka 15 (8 april). Vi har inte fått någon exakt tidsplan från Elektronikhuset. När fiberblåsningen görs så behöver tekniker från Elektronikhuset tillgång till ert hus dagtid för att installera fiberkonverterare i huset. Vi återkommer med mera information när vi vet datum för detta.

Grävning på tomten.

Det är viktigt att all grävning på tomten är klar när Elektronikhuset kommer ut till oss. Att fiberslangen finns nergrävd fram till huset som ska anslutas.

Förenings ekonomi

Alla insatser har kommit in och föreningen har betalat Torsö Entreprenad för all grävning de gjort hittills. Föreningen har nu god likviditet och styrelsen räknar inte med att det kommer behövas flera insatser, eller ökade anslutningsavgifter.

Utbetalning av markersättning

De fastighetsägare som skrivit markavtal med föreningen ska enligt avtalet få ersättning för markintrånget. Vänerenergi ersätter sedan oss för den utbetalade markersättningen.
Vi samlar in nummer på bankkonton från alla medlemmar så att det blir enklare att betala ut eventuellt överskott från den ekonomiska föreningen och markersättning när det blir aktuellt.
Med detta infobrev kommer en blankett om bankkonto. Fyll i den och lägg i Jan Larssons brevlåda.
Utbetalningarna kan dra ut på tiden men vi vill vara redo för när det blir aktuellt.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiber ekonomisk förening


Kallelse till årsmöte för Karleby fiber ekonomisk förening tisdagen den 19 februari i Persgården kl 19.00

En representant från Openbit kommer kl 19.00 och berättar om de tjänster som vi kommer kunna ansluta oss till i fibernätet.

Därefter har den ekonomiska föreningen årsmöte enligt punkt 15 i föreningens stadgar.

§ 15 Årsstämma
En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 10. Medlemsavgift för innevarande räkenskapsår.
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 12. Val av styrelsens ordförande.
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande.
 15. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177


Information från Karlebyfiber om fiberutbyggnaden i Karleby 2019-01-24

Våra gräventreprenörer har nu påbörjat grävning av slang från Hindsberg. Ett skyddsrör är tryck under vägen vid Karl-Johans plansilo och nu är slangar och sökband framme vid Backa. Grävningen kommer sedan att fortsätta längs vägen och över åkrarna och fram till fiberanslutningspunkten nere vid väg 26.

Här är information som du behöver tänka på när grävarna kommer fram till din tomt:

Ta reda på var det finns kablar på din tomt

Ellevios kablar beställer gräventreprenören utsättning av. Men egna kablar el, vatten, avlopp etc. behöver man själv markera den sträcka som du vill att grävaren ska gräva in till huset.

Planera i din fastighet

Planera för placering av fiberomvandlare redan nu. Minimera inomhusförläggning av fiberkabeln genom att gräva fram till rätt vägg/utrymme. Vi rekommenderar att fiberuttaget placeras där fiberkabeln kommer in i fastigheten, max 50 cm från kabelintaget. Fiberomvandlaren placeras i ett torrt utrymme (inte tvättstuga) som har tillgång till minst ett dubbelt 230 volt vägguttag. Om du väljer att placera ytterligare utrustning vid fiberomvandlare kan fler än ett dubbelt vägguttag behövas. Temperaturen i rummet får inte understiga 0°C eller överstiga 45°C. Tänk på att lämna plats runt fiberomvandlare så att till exempel kablar till router, befintliga datorer, telefoner och TV-apparater får plats. VänerEnergi rekommenderar att man drar fram en nätverkskabel till tvn och inte använder trädlöst nätverk om man vill se på HD-kanaler via fibern.

Fiberföreningen drar fram fiber till din tomt. Sedan får du välja om du vill gräva själv på din tomt fram till huset eller anlita vår gräventreprenör för att gräva inne på tomten.

Om du inte vill gräva själv på din tomt.

Kontakta Tomas Karlsson (gräventreprenören) när grävningen börja närma sig 0708 632 264

Om du själv gräver på din tomt

Grävning, förläggning och blåsning av fiberkabeln

Slangen ska läggas så rakt som möjligt och inte klämmas ihop. Böjradien får inte understiga 30 cm. Detta är viktigt för att minska risken att slangen går sönder och för att undvika problem vid installation (blåsning) av fiberkabel. Anvisad slang och fiberkabel ska användas. Optoslangen ska läggas på minst 40 cm djup på tomten. Slang som förläggs i marken ska avslutas på utsidan av fastigheten cirka 50-100 cm ovanför markytan intill husfasaden.

Varningsnät

Varningsnätet har till uppgift att visa var slang och eventuell fiberkabel finns vid framtida schaktningsarbeten. Varningsnätet ska vara det första som en grävmaskin träffar på och som indikerar att grävning inte får fortsätta med maskin. Nätet läggs 20 cm ovanför slangen. Det är av yttersta vikt att hela varningsnätet läggs från så kallad kabelutsättningspunkt (KUP) vid brunn samt utefter hela schaktningsdiket ovanför slangen, fram till fastighetens fasad. Nätet ska sticka upp cirka 50 cm ovanför marken vid husfasaden så att det lätt går att hitta när inmätning ska genomföras.

Återfyllnad av schaktet

Det fyllnadsmaterial som ligger närmast slangen ska bestå av material med maximal kornstorlek om 20 mm och vara fritt från vassa och tyngre stenar. Detta är viktigt för att inte slangen skadas och på så sätt skapar problem vid installation (blåsning) av fiberkabeln.

För att underlätta indragningen av fiberkabeln i huset ska de sista metrarna vid fasaden inte fyllas igen innan fiberkabeln dragits in i huset.

Markera var slangen finns på tomten

För att i framtiden förhindra avgrävning av slangen är det viktigt att den är tydligt markerad på en karta eller på annat sätt dokumenterad. Fiberföreningen mäter in slangen men det kan vara bra att ha en egen karta.

Vilka abonnemang kan jag ha via fiberanslutningen?

Vi blir anslutna till VänerEnergis stadsnät som har ett samarbete med flera operatörer på en tjänsteportal som heter Openbit. Du kan redan nu gå in på Openbits hemsida och titta på tillgängliga abonnemang för internet, telefon och tv.

https://www.openbit.se/serviceguide/index/consumers/list?category=1

Byggnation av fastighetsnät i bostaden

Eventuell kabeldragning i fastigheten ansvarar fastighetsägaren själv för.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiberförening


Styrelsen informerar 2019-01-15

Arbete som styrelsen jobbar med

 1. Skicka ut anslutningsavtal
 2. Uppstartsmöte med entreprenörerna
 3. Sätta upp markeringskäppar för hinder (elkablar, vattenledning, avlopp osv) i samråd med markägare.

Insatsen

Gräventreprenören kommer hit och börjar gräva ner fiberslangar nu på måndag 21 januari.
Vår förening behöver ta in insatsen så att vi har kapital att betala gräventreprenören när han vill ha betalt om ca 6 veckor. Som en första insats beslutade styrelsen att medlemmarna ska betala 10 000 kr per medlemsfastighet till att börja med. Vi tar inte in några pengar från anslutning nummer två på samma tomt från de som ville ha detta ännu. Insatsen betalas in till föreningens Bankgiro 5300-9882 Glöm inte skriva namn och adress så vi vet vem som betalt. Insatsen behöver finnas på föreningens konto senast. 22 februari.

Anslutningsavtal

Anslutningsavtal kommer under veckan delas ut och vi vill gärna ha dom så snart som möjligt dock senast 25 januari.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiber ekonomisk förening
Organisationsnummer 769636-6280
Bankgiro 5300-9882


Styrelsen informerar 2018-11-12

Grunddata:

 1. Vi har organisationsnummer 769636-6280
 2. Bankgiro 5300-9882
 3. Styrelsen har haft avstämningsmöte med Vänerenergi och Elektronikhuset.
 4. Som gräventreprenör har vi Torsö Entreprenad AB
 5. Föreningen är momsregistrerad
 6. Föreningen har 19 medlemmar i medlemsförteckningen.
 7. Markägaravtal och avtal med vägföreningar är klara.

Arbete som styrelsen jobbar med:

 1. Projektering av grävning tillsammans med Elektronikhuset
 2. Platser för kopplingsskåp har preliminärt bestämts se baksida
 3. Formulera anslutningsavtal
 4. En diskussion pågår med Skatteverket om hur momsen hanteras om nätet säljs till Vänerenergi

Kopplingsskåpen
Karta på skåpens placering finns på baksidan. Har du några synpunkter på placeringen av skåpen? Kontakta Jan Larsson.

Grävning
Som det ser ut nu kan det eventuellt bli grävning före årsskiftet. Del av insatsen kommer att behövas när grävningen startar.

Fiber in i huset
Du som medlem behöver bestämma var du vill få in din fiberanslutning i huset och hur du kan ordna grävningen på tomten.

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning Styrelsen Karleby Fiberförening

Placering nodskåp 5 Stycken

= Skåpens placering


Styrelsen i den ideella föreningen kallar härmed medlemmarna till extra årsmöte.

Måndagen den 15 oktober 2018 kl 19.00 i Persgården Karleby.

Detta möte har kommit till för att upplösa föreningen enligt § 9 i stadgarna.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt förenings-främjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Dagordning på mötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Revisionsrapport
 7. Beslut om användning av föreningens tillgångar
 8. Beslut om upplösning av föreningen
 9. Beslut om var föreningens handlingar arkiveras.

Enligt uppdrag

Mats Karlsson
0705 133 358
mats@kaly.se


Inbjudan till möte för att bilda den nya ekonomiska föreningen måndag 11 Juni 2018 19.00 ladan Persgården

Mer information finnns under Dokument i menyn

Om du inte har möjlighet att komma på mötet den 11 juni så kan du fylla i bilagan ”Ansökan om medlemskap” och lägga i Jan Larssons postlåda. Blanketten finns under fliken dokument här på hemsidan.

Styrelsen har fått in så många fastigheter som vill ansluta sig att det är möjligt att gå vidare med bredband i Karleby.

Vad händer nu?

Juni och juli

 • Den nya föreningen registreras och skaffar bankonto etc.
 • Föreningen beställer grävning och fiberdragning
 • De som vill ha fiber får lämna in medlemsansökan och anslutningsavtal
 • Medlemsavgift (250kr) betalas av medlemmarna
 • Föreningen skriver markupplåtelseavtal med markägarna

Augusti

 • Medlemmarna betalar in första delen av insatsen, senast 1 september (5 000kr)

Oktober

 • Efter skörden grävs fibern ner på åkrarna
 • Grävning på tomtmark görs av respektive medlem (går också att beställa av gräventreprenören)
 • Insats nr 2 betalas (10 000kr)

Hösten 2018 vinter 2019

 • Montering av mottagningsboxar i husen
 • Blåsning av fiber fram till mottagningsboxar
 • Prova systemen
 • Vi har fungerande bredband i området.
 • Sista delen av insatts betalas.
 • Den första månatliga byanätsavgiften betalas

Har du frågor läs på föreningens hemsida http://www.karlebyfiber.se/ eller kontakta Jan Larsson 0501-14290 / 073 23 23 177

Med vänlig hälsning
Styrelsen Karleby Fiberförening


Informations och årsmöte fredagen den 18 maj 2018 i Persgården kl 19.00

Styrelsen vill informera om vad som hänt under 2017-2018:

 • Hur långt bredbandsutbyggnaden kommit runt Karleby.
 • Att projektering var fiberslangar ska grävas ner är klar.
 • Samråd med länsstyrelsen.
 • Klart med ett företag som kan gräva och som har erfarenhet.
 • Eventuellt har vi fått ett pris på fiberdragning och anslutningsutrustning till årsmötet.
 • Samarbete med Vänerenergi.

Årsmöte:

 1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 2. Val av två justeringspersoner.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 5. Medlemsavgift
 6. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 7. Val av ordförande för ett (1) år.
 8. Val av styrelseledamöter
 9. Val av revisorer

Styrelsen i dag:

Mats Karlsson 0501-351 55
Jan Larsson 0501-142 90
Edvard Larsson 073-056 86 19
Karl Lycken
Johannes Ekström 070-950 99 55
Jonny Odhner 0501-351 41
Gustav Lans 076-814 78 94