Karleby Fiberförening

Informationsmöte torsdagen den 18 februari på Persgården kl 19.00 i Ladan

Styrelsen vill:

 • Ha hjälp med att kontrollera eventuella hinder i marken som kan finnas där vi har planerat att gräva ner slangar för fiber.
 • Informera mera i detalj om hur långt arbetet har kommit.
 • Diskutera bildande av ekonomisk förening.

Detta har hittills hänt under 2016

 • Styrelsen har projekterat var fiberslangar ska grävas ner.
 • Klart med underlag för upphandling av fiberdragning.
 • Förberett att bilda en ekonomisk förening.
 • Samarbetat med Fiberföreningen Trilleholm-Boterstena.

Viktigt från årsmöte 28 oktober i Persgården:

Styrelsen informerade om att det snabbt har uppstått ett tillfälle för vår förening att ansluta till ett överordnat fibernät. Kommunens bolag Vänerenergi ska dra fiber från nya BurgerKing till Borgunda Bygghandel och de drar fiber på ”rätt” sida av väg 26.

Karleby fiberförening har hittills fått in 20 anmälningar om att man vill ansluta bredband, det antalet räcker inte för att gå vidare med projektet.

Styrelsen har inte lång tid på sig för att svara på förfrågan från Vänerenergi därför måste vi ha ditt/er anmälning senast fredag den 6 november om ni vill vara med i det fortsatta arbetet för att eventuellt få bredband.
Använd bilagan för anmälan du fått i din brevlåda och betala gärna in avgiften före fredag.

På årsmötet valdes följande styrelse:
Mats Karlsson 0501-351 55
Jan Larsson 0501-142 90
Edvard Larsson 073-056 86 19
Karl Lycken
Johannes Ekström 070-950 99 55
Jonny Odhner 0501-351 41
Gustav Lans 076-814 78 94


Informations och årsmöte 28 oktober i Persgården kl 19.00

Vad har hänt under 2015:

Lokalt

 • Styrelsen arbetar med projektering och kostnadsberäkningar.
 • LEADER-projektet är slutredovisat och godkänt.
 • Samråd med Länsstyrelsen om var vi kan gräva ner fiberslangarna har skett och vi har fått tillstånd.
 • Fått information om att Vänerenergi under hösten ska dra fram fiber till Borgunda Trä.

Regionalt

 • Vi har samverkat med föreningarna i Rörsås, Ryssatorp, Lungnås, Björsäter, Åsen och Halvfara i diskussioner med Mariestads kommun om hur kommunen kan stödja fiberutbyggnad.
 • Deltagit i möten med Vänerenergi om bredbandsutbyggnad.
 • Länsstyrelsen har informerat om Nya Landsbygdsprogrammet som innebär att stora föreningar med över 500 hushåll prioriteras.

Informations och årsmöte 28 oktober i Persgården kl 19.00

Styrelsen informera:

 1. Hur långt bredbandsutbyggnaden kommit runt Karleby.
 2. Förutsättningarna för bredband i Karleby.

Årsmöte:

 1. Val av ordförande samt protokollförare vid stämman.
 2. Val av två justeringspersoner.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 5. Medlemsavgift
 6. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 7. Val av ordförande för ett (1) år.
 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen vill informera om vad som hänt under januari och februari 2014

Lokalt

 • Styrelsen forsätter med projektering och kostnadsberäkningar.
 • Vi har begärt samråd med Länsstyrelsen om var vi kan gräva ner fiberslangarna, det är otroligt vad mycket fornminnen, riksintressen och områdesbestämmelser som finns i Karleby. Ett första möte sker under V10

Regionen

 • Möte med LEADER Norra Skaraborg 2014-03-24 på Sötåsen med fiberföreningar från Mariestad, Töreboda och Gullspång. Kommer att bli ett möte om teknik under våren.
 • Möte med några föreningar i Mariestad och Töreboda på Logården i Odensåker 2014-03-27, diskussioner om hur vi ska ställa oss till Telia som vill ta över fibernäten och därmed få monopol.
 • Möte med föreningarna i Rörsås, Ryssatorp, Lungnås, Björsäter, Åsen och Halvfara 2014-03-03 i Lungnås, diskussioner om hur vi kan samarbeta och optimera våra fibernät.
 • Vi har fått ett avslag på kanalisationsstödet till landsbygdsutveckling 2013 från Länsstyrelsen beroende på att pengarna tagit slut.

Sverige

 • Regeringen och landsbygdsverket planerar för nästa period med EU-bidrag för landsbyggdsutveckling, EU beslutar om stödet, stor osäkerhet om vad som händer med bredbandsstödet.

EU

 • Ny budgetperiod börjar 2014, och lantbruksstödet ska minska osäkert hur detta påverkarbidragen till bredbandsutbyggnad.

Styrelsen vill informera om vad som hänt under december 2013.

Lokalt

 • Styrelsen forsätter med projektering.
 • Vi har begärt samråd med Länsstyrelsen om var vi kan gräva ner fiberslangarna, det är otroligt vad mycket fornminnen, riksintressen och områdesbestämmelser som finns i Kar-leby.
 • Informationsmöte 9/12 med fastigheter vid Stenbacken, Karlslund och Oxhagen.

Regionen

 • Möte med Coompanion i Falköping om stadgar och avtal vid ombildning till ekonomisk fö-rening.
 • Förslag till LEADER Norra Skaraborg om att vi gjärna vill ha flera möten med fiberföre-ningarna i området.
 • Kanalisationsstödet till landsbygdsutveckling som Länsstyrelsen kunde dela ut är slut från EU för budgetperioden tom. 2013.

Sverige

 • Regeringen och landsbygdsverket planerar för nästa period för EU-bidrag.
 • Det finns medel till bredband i andra regioner än Västra Götaland som inte har används kan eventuellt omdirigeras.

EU

 • Ny budgetperiod börjar 2014, och lantbruksstödet ska minska osäkert hur detta påverkarbidragen till bredbandsutbyggnad.

Informationsmöte 9 December i Persgården kl 19.00

Styrelsen vill informera om:

 • Hur långt bredbandsutbyggnaden kommit runt Karleby.
 • Interimsstyrelsens arbete.
 • Förutsättningarna för bredband i Karleby.
 • Informera om Leader Norra Skaraborg.